Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5

SNP 5
95301 Zlaté Moravce
IČO: 893498

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5

Študijný odbor


6352 6 obchod a podnikanie
Je štúdium:
 Školského vzdelávacieho programu zameraného na posilnenie vyučovania
odborných ekonomických predmetov a praktických činností, anglického a
nemeckého jazyka a informačných technológií.
 V moderných odborných učebniach cudzích jazykov, administratívy a
výpočtovej techniky.
 Vo fiktívnych školských firmách na školskom trhu práce s možnosťou
súťažiť na veľtrhoch cvičných firiem doma i v zahraničí.
 V priateľskej atmosfére s vysoko kvalifikovanými pedagógmi.
Štvorročné denné štúdium s maturitou, v ktorom získate vzdelanie v oblasti obchodu,
služieb a cestovného ruchu.
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý vykonáva práce súvisiace s riadením,
vedením a organizáciou obchodno-podnikateľských činností v oblasti podnikania v
súkromnom, štátnom sektore a v cestovnom ruchu. Absolventi majú teoretické
vedomosti a praktické zručnosti spojené so založením a prevádzkovaním
podnikateľských subjektov, obchodných spoločností, služieb a cestovného ruchu.
Naučíte sa:
 Orientovať sa v spleti nástrah ekonomiky
spracovať ekonomické informácie s využitím informačných technológií
poznať platnú legislatívu v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu
obchodne rokovať s peňažnými ústavmi, poisťovňami, dopravcami ...
ovládať jednoduché a podvojné účtovníctvo
orientovať sa v organizácii a riadení cestovného ruchu na miestnej,
regionálnej a celoštátnej úrovni
spoznať zásady animácie rekreačných pobytov a sprievodcovskej
činnosti
spracovávať podnikateľské projekty ...
 Ovládať administratívnu korešpondenciu a strojopis modernými metódami
prostredníctvom výpočtovej techniky.
 Komunikovať v anglickom a nemeckom jazyku.
 Vytvoriť si svoju firmu na trhu práce.
 Pracovať s počítačom a novými informačnými technológiami.

 

Škola ponúka:


 Moderne zariadené odborné učebne jazykov, počítačov a administratívy.
 Neobmedzený prístup k internetu.
 Dobre vybavené priestranné klasické učebne.
 Priestory novej telocvične a ihriska.
 Na oddych počas prestávok – prestávkový dvor, interiérové sedenie, školský
bufet, školské rádio, automat na nápoje.
 Mimoškolské aktivity a krúžky
anglického a nemeckého jazyka
ekonomiky, účtovníctva
počítačov a informačných technológií
žurnalistiky a grafickej úpravy (časopis GENERÁCIA)
moderátorský a rozhlasový (rádio FOX, dídžej)
športové – futbal, volejbal, hokejbal, tenis, basketbal, turistika
krúžky zručnosti – kadernícky, kozmetický, moderné trendy gastronómie,
pedikérsky, sladké pečenie, studená kuchyňa, aranžovanie ...
Uplatnenie:
Po ukončení štúdia môžete
 Pracovať v oblasti ekonomiky, finančného poradenstva, služieb a cestovného
ruchu.
 Pracovať v administratíve štátnych a súkromných organizácií u nás i
v zahraničí.
 Zakladať vlastné ekonomické a účtovnícke živnosti a firmy.
 Pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

037/6423070 sekretariát
Mgr. Mária Šmálová 037/6323200 riaditeľka školy
Mgr. Jozef Hantšok 037/6322814 zástupca pre TV
Ing. Jozef Inovecký 037/6423796 zástupca pre PV
Ing. Anna Kováčová 037/6423796 zástupca pre TEČ

Kde nás nájdete?

Zobrazit